Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Báo cáo tai chính

VNSLAW đưa ra dịch vụ báo cáo tài chính nhằm giúp các công ty nhanh gọn trong việc báo cáo tài chính với cơ quan thế như sau:

1.Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tướng ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, hoặc thực hiện một công việc cụ thể của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Cùng với kế toán thuế, báo cáo thuế, kế toán trưởng, quyết toán thuế... lập báo cáo tài chính sẽ đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

2.Lập Báo cáo tài chính phục vụ các nhu cầu sau:

- Nộp báo cáo tài chính cuối năm;
- Kê khai và quyết toán thuế;
- Vay vốn ngân hàng;
- Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên;
- Hợp tác kinh doanh;
- Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình;
- Lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu;
- Cho các nhu cầu khác.

3. Các bước thực hiện:

- Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
- Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
- Hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh;
- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện;
- In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét