Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh,duy trì phát triển nòi giống, tăng cướng sức khỏe cho con người, thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội.
Thơi hạn hiệu lực của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định điều 37 của luật vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực trong 3 năm.
- Trước 6 tháng tính đến ngày giây chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực. tổ chức cá nhân sản suất kinh doanh thực phẩm, phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhân vệ sinh an toàn thực phẩm, trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh. Hồ sơ trình tự thủ tục cấp lại theo quy định tại điều 36 của luật này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét