Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Truyền bá thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng luôn là chiến lực tốn nhiều nhân lực và vốn của doanh nghiệp. Sản phẩm được sản xuất ra thì buộc phải có người tiêu thụ nếu như doanh nghiệp không muốn bị thua lỗ. Vậy nên chiến lược quảng cáo luôn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc quảng cáo như thế nào, quy định pháp lý về quảng cáo ra sao luôn có sự kiểm soát của pháp luật vì thông tin mang tính tuyên truyền rộng rãi. Để 1 sản phẩm về thực phẩm được quảng cáo rộng rãi trên 1 phạm vi nhất định thì doanh nghiệp phải có giấy phép quảng cáo. Những thông tin dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được phẩn nào về quy định cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm.
Giấy phép quảng cáo thực phẩm
Giấy phép quảng cáo thực phẩm

1.     Giấy phép quảng cáo thực phẩm
Căn cứ Điều 43 Luật vệ sinh an toàn thực phẩm 2012 quy định về quảng cáo thực phẩm, việc quảng cáo thực phẩm do cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh thực phẩm thực hiện việc quảng cáo thực phẩm theo pháp luật về quảng cáo
Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo.
Như vậy giấy phép quảng cáo thực phẩm chính là kết quả của việc nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo, kể từ khi có giấy phép quảng cáo thì tổ chức và cá nhân mới được thực hiện việc quảng cáo theo quy định.
    2.      Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm :
Căn cứ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông tại Mục II Điểm 1.5.d, Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền. Như vậy để có đầy đủ hồ sơ thì cá nhân, tổ chức phải làm việc với 2 cấp cơ quan chính gồm
Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm  để cấp giấy chứng nhận công bố an toàn thực phẩm
Sở Văn hoá - Thông tin để cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm
3.   Hồ sơ giấy phép quảng cáo thực phẩm :
-        Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
-        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
-        Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
-        Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);
-        Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế phải có các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 khoản 1 Mục II Thông tư Số: 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

-        Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ quy định tại một trong các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét